Shake

Chocolate Gateau Milkshake

    • 4.50

Vanila Milkshake

    • 4.00

Kinder Bueno Milkshake

    • 4.50

Oreo Milkshake

    • 4.50